!Rock the world!

:)With Engineering

نوشتن چند فایلی در برنامه نویسی میکروکنترلر (Keil v5)

نوشتن چند فایلی در برنامه نویسی میکروکنترلر (Keil v5)

به نظرم برای توسعه میکروکنترلر ها به شدت مناسب است که از چند فایل به جای یک فایل یک جا استفاده کنیم. در واقع مانند اینکه در برنامه نویسی شی گرا چند کلاس داریم و هرکدام در یک فایل جدا. البته در اینجا که به آن مفهوم عمل نمی کنیم و من برای مثال عرضRead more about نوشتن چند فایلی در برنامه نویسی میکروکنترلر (Keil v5)[…]