!Rock the world!

:)With Engineering

کتابخانه آلتیوم

کتابخانه آلتیوم

  یکی از رو اعصاب ترین چیزا تو فرآیند طراحی سخت افزار پیدا کردن کتابخونه مناسب برای طراحی برد هست. البته طراحی قطعات کار سختی نیست ولی برای اینکه منابع فارسی و در کل منابع کارای سخت افزاری غنی بشن به سهم خودم دوست دارم برای اون تلاش کنم. برای همین کتابخونه ای که خودمRead more about کتابخانه آلتیوم[…]