چیزهایی که یادم میروند ولی نباید یادم بروند!

پس فاز و پیش فاز :

پیش فاز (lead) یا خازنی  – پس فاز (lag) یا سلفی .

در نظر بگیرید که ولتاژ معیار سنجش است پس در پیش فاز جریان دارای زاویه ی بیشتر است و در پس فاز برعکس.

اما در امپدانس برعکس است، یعنی پس فاز زاویه ی امپدانس مثبت است و برعکس. دلیل این هم این است که امپدانس حاصل تقسیم V بر I است و در ضمن معیار ولتاژاست که زاویه ی آن را صفر در نظر می گیریم و زاویه امپدانس در واقع قرینه ی جریان است.

شماتیک ماسفت های توان:

Power MOSFETs sch

سایز های خازن های تانتالیوم SMD